Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 4) in 2014

Engineering
735-738
Akhmetova R.T., Medvedeva G.A., Stroganov V.F., Makhiyanova L.R., Akhmetova A.Y.
739-743
Grechikhin V.V., Lozin O.I., Kudrya A.V., Kudrya N.A., Shaykhutdinov D.V., Yanvarev S.G.
744-748
Gritsenko A.V., Plaksin A.M., Glemba K.V., Grakov F.N., Koshelev N.E., Burtsev A.Y., Ganiev I.G.
749-753
754-758
759-764
765-773
Plaksin A.M., Gritsenko A.V., Glemba K.V., Ganiev I.G., Grakov F.N.
774-778
779-782
783-792
793-798
799-803
804-808
809-815
Chemical sciences
Papynov E.K., Papynov E.K., Tkachenko I.A., Mayorov V.Y., Mayorov V.Y., Kvach A.A., Kuchma A.S., Portnyagin A.S., Portnyagin A.S., Drankov A.N., Shichalin O.O., Shichalin O.O., Kaydalova T.A., Sokolnitskaya T.A., Sokolnitskaya T.A., Avramenko V.A., Avrame
816-821
Biological sciences
822-825
Geological and mineralogical sciences
826-831
Pharmaceutical Sciences
832-835
Economics
836-839
840-844
845-851
852-857
858-865
866-871
872-876
877-882
Teaching Science
883-889
890-894
895-898
899-903
904-909
910-913
914-917
918-923
924-928
Psychological Science
929-933
Arts
934-938
History of Science
939-946
Philosophy of Science
947-950
951-957