Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 (part 1) in 2016

Technical science
9-13
14-19
20-24
Ivanov A.V., Mureev P.N., Osokina V.A., Makarov A.N.
25-30
Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M., Merdanov Sh.M.
31-36
Myshlyaev Y.I., Tar Yar Myo, Pyi Kyaw Khaung
37-41
42-46
Rzaev R.A., Chularis A.A., Dzhalmukhambetov A.U., Atuev S.M.
47-55
56-61
62-66
67-71
72-75
Shimanskiy A.F., Vlasov O.A., Nikiforova E.M., Eromasov R.G., Simonova N.S., Vasileva M.N.
76-81
Yakimova M.O., Belyakov A.Y., Polevschikov I.S.
82-88
Yatsynin P.V., Atroschenko V.A., Dyachenko R.A., Zima A.M.
89-97
Economics
98-102
103-107
108-112
113-117
Afova Z.A., Tokmakova R.A., Shadova Z.K., Bischekova F.R., Shadova D.Z.
118-121
122-126
127-131
132-136
137-142
143-147
148-152
153-158
Ivanyuk V.A., Andropov K.N., Egorova N.E.
159-163
164-167
168-171
172-176
177-182
183-186
187-196
197-201
202-206
207-211
212-215
216-220
221-225