Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №6 (part 2) in 2015

Engineering
219-224
225-229
230-234
235-240
Ivanov V.A., Erkaev N.V., Erkaev N.V.
241-245
246-250
Коrchаgin V.A., Lyapin S.A., Klyavin V.E., Sitnikov V.V.
251-256
257-262
Merko M.A., Mesnyankin M.V., Kayser Y.F., Merko I.S., Kolotov A.V., Lysyannikov A.V., Lysyannikova N.N., Litvinov P.S., Kuznetsov A.V.
263-267
Mescheryakov V.N., Kolmykov V.V., Migunov D.V.
268-272
273-276
277-281
282-286
Savchenko V.G., Trufanova N.M., Sсherbinin A.G., Subbotin E.V., Terlych A.E.
287-290
Talbonen A.N., Rogov A.A., Kalinin A.V., Timonin A.O.
291-295
Filippov A.V., Filippov A.V., Tarasov S.Y., Tarasov S.Y., Kolubaev E.A., Kolubaev E.A., Rubtsov V.E., Rubtsov V.E.
296-300
301-305
Chigirinskiy Y.L., Schepetnov I.A., Chigirinskaya N.V.
306-310
311-315
Khismatullin A.S., Khismatullin A.S., Kamalov A.R.
316-319
Economics
320-325
Anikina I.D., Kusmartseva Y.V., Gukova A.B., Bischekova F.R.
326-330
Gilts N.E., Belyakova E.V., Shirochenko N.V., Belyakova A.A.
331-335
336-339
Zakharov N.N., Cherdantsev V.P., Tronina M.V.
340-343
344-348
349-354
355-361
362-365
366-370
371-374
375-379
380-389
390-394
395-400
401-405
406-410
411-414
415-419
Yakupova N.M., Kundakchyan R.M., Andreev A.V.
420-424