Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 (part 1) in 2014

Engineering
13-17
18-21
22-27
28-34
Rakhimbaev S.M., Kaftaeva M.V., Курбатов V.L., Komarova N.D., Теличко A.V.
35-38
39-45
46-49
50-54
Chemical sciences
Aktaliyeva A.G., Shustov G.B., Salamov A.H., Temirkhanov B.A.
55-58
59-63
64-67
68-75
Biological sciences
76-80
81-85
Zakharkina N.I., Vorobev D.V., Vorobev V.I., Evteev Y.V., Puchkov M.Y., Polkovnichenko A.P., Dobrenky M.N., Altufyev Y.V.
86-88
89-92
93-99
100-103
¹Moshkov K.A., ²Zaitsev V.N., ¹Romanovskaya E.V., ¹Stefanov V.E.
104-108
Muradov S.V., Khomenko A.I., Mudranova L.A., Rogatykh S.V.
109-114
115-120
121-124
125-127
Pharmaceutical Sciences
128-132
Dubrovin A.N., Mikhalev A.I., Ukhov S.V., Goldstein A.G., Yakovlev I.B.
133-137
Economics
138-142
143-147
Kravchuk S.P., Kravchuk I.S., Tatarnikov O.V., Shved E.V.
148-153
154-158
159-164
165-173
174-178
Teaching Science
179-183
184-188
189-192
193-196
197-200
Philology
201-204
205-208
Philosophy of Science
209-213
214-218