Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 1) in 2016

Technical science
9-13
14-18
19-23
24-28
29-33
34-38
39-44
45-49
50-54
55-58
Rudometkina M.N., Chekhonadskikh A.V.
59-64
65-70
71-75
Economics
76-81
82-86
87-91
92-95
96-101
102-106
107-111
112-117
Gataullin R.F., Galikeev R.N.
118-122
123-128
129-133
134-138
139-144
145-149
150-153
154-158
159-165
166-170
Kupriyanov S.V., Saldanya Kh.F.D., Borzenkova K.S.
171-175
Lysenko Yu.V., Lysenko M.V., Taipova E.Kh., Zelenskaya Zh.A., Levina A.B.
176-180
181-185
186-190
191-195
196-202
203-206
207-214
215-219