Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 11) in 2014

Engineering
Asyakina L.K., Prosekov A.Y., Ulrikh E.V., Belova D.D.
2369-2374
2375-2380
Kolesnikov G.N., Meltzer R.I., Tikhomirov A.A., Izotov Y.A.
2381-2385
Lyashenko M.V., Pobedin A.V., Shekhovtsov V.V., Dolotov A.A., Iskaliev A.I., Solomatin A.V.
2386-2391
2392-2396
2397-2402
2403-2407
2408-2410
2411-2415
Rozhkova S.A., Belov V.F., Butkina A.A.
2416-2420
2421-2425
2426-2432
Physics and mathematics
2433-2439
Chemical sciences
2440-2445
Biological sciences
2446-2451
Belousova K.V., Kravchenko M.A., Berdnikov R.B., Vakhrusheva D.V., Skornyakov S.N., Eremeeva N.I.
2452-2455
2456-2459
2460-2464
2465-2468
Miller I.S., Konovalova T.V., Korotkevich O.S., Petukhov V.L., Petukhov V.L., Sebezhko O.I.
2469-2473
Platonov V.V., Khadartsev A.A., Chunosov S.N., Fridzon K.Y.
2474-2480
2481-2484
Skornyakov S.N., Umpeleva T.V., Vyazovaya A.A., Kravchenko M.A., Eremeeva N.I., Narvskaya O.V.
2485-2488
2489-2493
Frantsiyants E.M., Moiseenko T.I., Komarova E.F., Pogorelova Y.A., Nikitina V.P., Spiridonova D.A., Selezneva O.G., Boyko K.P., Gurnak V.V.
2494-2499
Agricultural Science
2500-2505
Economics
2506-2510
2511-2515
2516-2523
2524-2527
2528-2534
Tikhomirova T.A., Syanov A.V., Cheglakova G.A.
2535-2540
Ulimbashev M.B., Kazanchev S.C., Kulova A.A., Khabzhokov A.B.
2541-2544
2545-2549
Teaching Science
2550-2555
Psychological Science
2556-2560
Cultural
2561-2565
Philology
2566-2570
2571-2575
2576-2579