Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 1) in 2013

Medical sciences
11-13
14-18
19-23
Groshilin V.S., Sultanmuradov M.I., Moskovchenko A.N., Petrenko N.A.
24-27
28-31
32-36
37-41
42-45
46-49
50-57
58-61
62-64
Kurzanov A.N., Pokrovsky V.M., Bykov I.M., Kade А.H., Pavlyuchenko I.I.
65-69
70-73
Mazurova O.V., Sapozhnikov A.N., Razin V.A., Gimaev R.H., Shabayev R.M., Gerasimov N.A.
74-78
Maslyakov V.V., Dadayev A.Y., Hasikhanov S.S., Dorzhiyev P.S.
79-83
84-88
89-93
Moysova D.L., Lebedev V.V., Podsadnyaya A.A.
94-98
99-103
104-107
108-111
112-116
117-121
122-126
127-131
132-136
137-142
143-147
148-151
152-155
156-162
Khrupatchev A.G., Khadartsev A.A., Кashintseva L.V., Sedova O.A.
163-171
172-177
178-181
Scientific Review
Dikareva L.V., Shvarev Е.G., Ukhanova Y.Y., Abghalilova A.R., Romakhova T.V.
182-187
Kungurov N.V., Filimonkova N.N., Topychkanova E.P.
188-194
Malyshev A.V., Trubilin V.N., Makkaeva S.M., Al-Rashid Z.Z.
195-201
Stolyarovа U.V., Khvorostukhina N.F.
202-206