Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №4 in 2015

Engineering
11-15
16-21
Belyaev E.S., Kolosova T.M., Alekseev V.A., Makarov N.V., Getmanovskiy Y.A.
22-27
28-31
32-36
37-41
Gorbunov M.A., Medvedev A.V., Pobedash P.N., Smolyaninov A.V.
42-47
48-54
55-60
61-66
67-73
74-82
Kruglov V.N., Papulovskaya N.V., Gizzatulina A.R.
83-87
88-92
93-99
100-106
107-113
114-119
120-124
Popov A.M., Тurova N.N., Stabrovskaya Е.I., Mamontov A.S.
125-129
Razumov M.S., Gladyshkin A.O., Zinovkin A.A., Pykhtin A.I., Sidorova M.A.
130-134
135-139
Safonov V.I., Khokhlov Y.I., Dzyuba M.A., Lonzinger P.V.
140-144
145-151
Khlopkov Y.I., Khlopkov Y.I., Zay Yar Myo Myint, Khlopkov A.Y.
152-156
Khokhlov Y.I., Dudkin M.M., Safonov V.I., Lonzinger P.V.
157-162
163-168
169-173
174-179
Economics
180-184
185-190
191-198
199-202
203-207
208-212
Lebedeva O.A., Skvortsova N.A., Sotnikova E.A.
213-217
218-223
224-228
229-233
234-238
239-243
244-249
250-253