Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 (part 3) in 2016

Technical science
465-469
470-474
475-479
480-484
485-489
490-494
Klevanskiy N.N., Krasnikov А.А.
495-500
501-505
506-511
Malyshev E.N., Kalmykov V.V., Zolotaykina A.V., Malyshev I.E., Kryukov M.V.
512-516
517-522
523-528
529-534
535-539
540-544
Economics
545-549
550-556
Alikaeva M.V., Аslanovа L.O., Gybachikov A.M., Kushbokova R.Kh.
557-562
563-567
Vorobev A.A., Andryusсhenko F.A., Soboleva S.Yu., Knyazev S.A., Sobolev A.V., Tazhibov A.A.
568-572
573-578
579-583
584-588
589-594
595-601
602-607
608-612
613-617
618-623
624-628
Мatuzenko Е.V., Shilenko S.I., Fedorova Ya.О.
629-634
635-640
641-645
646-650
651-655
656-661
662-667
668-672
673-677
678-682
683-689
690-694