Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 25) in 2015

Engineering
5569-5572
Fattakhov I.G., Gabzalilova A.K., Zaylalova V.R., Minnivaleev A.N., Goryntseva K.Y., Markova R.G.
5573-5576
Physics and mathematics
5577-5582
Biological sciences
Bogolepova I.N., Malofeeva L.I., Agapov P.A., Malofeeva I.G.
5583-5587
5588-5593
5594-5598
Naberezhnov D.S., Kirsanov K.I., Glazunov V.Y., Belitskiy G.A., Yakubovskaya M.G.
5599-5604
5605-5609
Pharmaceutical Sciences
5610-5613
Economics
5614-5617
5618-5621
5622-5625
5626-5630
5631-5634
Kuzmicheva I.A., Podkolzina E.A.
5635-5638
5639-5643
5644-5648
5649-5654
Teaching Science
5655-5659
5660-5665
5666-5669
5670-5675
5676-5680
Political science
5681-5685
Sociological Science
5686-5688
5689-5692
Philology
5693-5696
5697-5701
5702-5704
5705-5708
Shagbanova K.S., Yakovleva N.A.
5709-5711
Philosophy of Science
5712-5715
Bogdanov V.V., Makarenko S.N., Baylov A.V.
5716-5719
5720-5724
5725-5729
5730-5733
5734-5737
5738-5742
Jurisprudence
5743-5747
5748-5751