Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №8 (part 4) in 2014

Engineering
801-805
806-811
Nikulchev E.V., Payain S.V., Pitikov D.A., Pluzhnik E.V.
812-816
817-822
823-828
829-832
Shegelman I.R., Skrypnik V.I., Kuznetsov A.V.
833-836
837-841
Physics and mathematics
842-848
Chemical sciences
849-853
854-858
Biological sciences
859-863
864-870
Lykov A.P., Bondarenko N.A., Poveschenko O.V., Kabakov A.V., Rayter T.V., Kazakov O.V., Strunkin D.N., Shurlygina A.V., Poveschenko A.F., Konenkov V.I.
871-876
Lykov A.P., Bondarenko N.A., Poveschenko O.V., Kabakov A.V., Rayter T.V., Kazakov O.V., Strunkin D.N., Poveschenko A.F., Konenkov V.I.
877-880
Lykov A.P., Bondarenko N.A., Poveschenko O.V., Kabakov A.V., Rayter T.V., Kazakov O.V., Strunkin D.N., Poveschenko A.F., Konenkov V.I.
881-885
Lykov A.P., Bondarenko N.A., Poveschenko O.V., Kabakov A.V., Rayter T.V., Kazakov O.V., Strunkin D.N., Poveschenko A.F., Konenkov V.I.
886-890
Holyavka M.G., Karpova S.S., Kalaev V.N., Lepeshkina L.A., Agapov B.L., Artyukhov V.G.
891-897
Pharmaceutical Sciences
898-902
Economics
Gerasimova E.K., Goremykina G.I., Mastyaeva I.N.
903-908
909-913
914-917
918-922
Kuzmicheva I.A., Kuzmicheva I.A., Bykova M.A., Bykova M.A.
923-927
Kuzmicheva I.A., Kuzmicheva I.A., Zakirova M.A., Zakirova M.A.
928-932
933-937
Sokolova O.N., Butakova M.M., Butakova E.V., Sokolova K.S.
938-941
Teaching Science
942-949
950-954
955-960
961-965
966-969
Poleschuk N.K., Nikolaev A.B., Nekrasova L.M., Dokuchaev Y.S., Dyakova I.V.
970-974
975-980
Psychological Science
Belov V.G., Belov V.G., Parfenov Y.A., Parfenov Y.A., Parfenov Y.A., Parfenov Y.A., Kosinova E.P., Kosinova E.P., Gibov I.M.
981-984
985-988
989-993
994-997
Philology
998-1002
Philosophy of Science
1003-1007