Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 5) in 2013

Engineering
Panovko G.Y., Yatsun S.F., Loktionova О.G., Volkova L.Y., Serebrovsky V.V.
1055-1060
1061-1065
1066-1070
Physics and mathematics
1071-1074
1075-1080
Chemical sciences
Dyachkova T.P., Redkozubova E.P., Leus Z.G., Tkachev A.G., Blinov S.V., Shuklinov A.V., Druzhinina V.N.
1081-1086
Biological sciences
1087-1091
Svyatova N.V., Sitdikov F.G., Egerev E.S., Kosov A.V., Gaynullin A.A.
1092-1096
1097-1101
1102-1106
1107-1112
1113-1124
Geographical Sciences
1125-1129
Geological and meneralogicheskie Science
1130-1135
Pharmaceutical Sciences
1136-1140
Economics
1141-1145
1146-1150
1151-1154
1155-1157
1158-1164
1165-1168
1169-1173
1174-1178
1179-1181
Teaching Science
1182-1186
1187-1192
1193-1197
1198-1202
1203-1207
Protasova I.N., Podgrushnaya T.S., Peryanova O.V., Khokhlova O.E., Rukosuyeva T.V.
1208-1211
1212-1216
Psychological Science
1217-1221
1222-1226
1227-1232
1233-1237
1238-1242
1243-1246
Sociological Science
1247-1249
1250-1254
Philology
1255-1258
Philosophy of Science
1259-1263
1264-1267