Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 in 2011

Medical sciences
13-14
Bakirov B.A., Karimov D.O., Viktorova T.V., Bessmeltsev S.S.
15-17
18-21
22-26
27-30
31-34
35-42
Vlasov A.P., Saksin A.A., Rouzavina A.V., Goulaeva L.A., Nickolaev E.A., Matveeva M.V.
43-46
Guseva O.U., Bulkina N.V., Osipova J.L., Morgunova V.M., Kropotina A.U., Eremin O.V.
47-50
Dovgalevsky P.Y., Klochkov V.A., Chalyk N.E., Ansimovа O.M., Ilyin A.A., Petyaev I.
51-53
54-56
57-60
61-63
64-66
67-70
71-75
76-78
79-83
84-86
87-89
90-93
94-98
99-102
103-107
108-110
111-114
Nepomnyashchikh L.M., Lapii G.A., Chikinev Yu.V., Kutepov A.V., Sudovykh I.E.
115-119
120-123
Patahov G.M., Ahmadudinov M.G.
124-126
127-131
132-134
135-137
Styazhkina S.N., Zhuravlev K.V., Ledneva A.V., Larin V.V., Klimentov M.N., Chernysheva T.E.
138-140
141-143
Turovaya A.Yu., Kade A.H., Zanin S.A., Uvarov A.V., Gubareva E.A., Vcherashnjuk S.P, Arakelyan Yu.L., Murzin I.G., Uvarova E.A.
144-146
147-151
Kharaeva Z.F., Ivanova M.R., Shevchenko A.A.
152-154
155-158
159-162
Shatohin M.N., Mykolaenko T.V., Konoplya A.I., Krasnov A.V., Mavrin M.Ju., Loktionov A.L.
163-167
168-173
Shteiner M.L., Zhestkov A.V., Shteiner S.M.
174-179
180-183
184-191
Biological sciences
192-195
196-202
203-206
207-214
215-217
218-222
223-229
Shubinа O.S., Bardin V.S., Melnikova N.A., Kireeva Y.V.
230-232
Pharmaceutical Sciences
Batyrbekov E.O., Utelbaeva Z.T., Umerzakova M.B., Ismailova A.B., Beishanova M.F., Botabekova T.K.
233-234
Provotorova S.I., Stepanova E.F., Kiryakina M.V., Polkovnikova Y.A.
235-237
Medical sciences
238-242
243-247
248-252
253-255
Hovari L.F., Shanazarov N.A.
256-261