Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 3) in 2014

Engineering
497-500
501-505
506-510
511-515
516-520
521-524
525-529
530-535
Milyukova I.V., Seregin A.E., Boronenko M.P.
536-541
542-546
547-551
Physics and mathematics
Kozlov M.V., Sidorov V.N., Shirina N.JU., Murashov A.A.
552-555
Chemical sciences
Poleschuk O.KH., Poleschuk O.KH., Egorov N.B., Polysinskii E.V., Ermakhanov M.N., Seidakhmetov P.A., Ivanovskiy A.L.
556-561
562-566
Biological sciences
567-570
571-574
Kotlyarova E.G., Titovskaya A.I., Cherniavskih V.I., Dumacheva E.V.
575-579
Purtova L.N., Shchapova L.N., Komachkova I.V., Yemelyanov A.N., Inshakova S.N.
580-584
Geographical Sciences
585-589
Geological and mineralogical sciences
590-596
597-601
Agricultural Science
602-605
Pharmaceutical Sciences
Boyarshinov V.D., Mikhalev A.I., Ukhov S.V., Yushkova T.A., Makhmudov R.R.
606-610
611-615
Economics
616-620
621-624
625-629
Goreyeva N.M., Demidova L.N., Ogloblin I.Y., Chernyaev S.I.
630-634
635-638
639-643
644-648
649-652
Teaching Science
653-657
658-662
663-667
668-672
Political science
673-677
Philosophy of Science
678-681
682-685
Schedrin K.S.
686-690