Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 1) in 2016

Technical science
9-13
14-18
Garkin I.N., Agafonkina N.V., Glukhova M.V.
19-22
Ismagilov F.R., Khayrullin I.Kh., Nusenkis А.А., Okhotnikov М.V., Vavilov V.E.
23-28
29-33
34-39
40-45
Economics
46-50
51-55
56-60
61-65
Bystrov V.A., Borisova T.N., Grekova N.Yu., Tregubova O.G., Dyakov P.K.
66-71
72-75
76-81
82-86
87-91
92-97
98-103
104-110
111-115
116-120
Kovalenko O.A., Yarikov K.A., Kovalenko I.S., Kovalenko O.A.
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-154
Natalinova N.M., Gordynets A.S., Rogovykh A.V., Kuznetsov V.V.
155-161
162-166
167-170
171-174
175-179
180-184
185-189
190-194
195-199
200-204