Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 (part 1) in 2015

Engineering
Dinmukhametova L.S., Popov V.G., Tyagunova V.G., Poyarkova E.V.
9-13
14-19
20-24
25-29
30-34
35-38
39-43
Masyagin V.B., Masyagin V.B., Mukholzoev A.V., Shaimova S.B.
44-49
Mikhaylov P.N., Mikhaylov A.P., Kulsarina N.A.
50-55
56-62
63-66
67-72
73-78
Shukaev D.N., Lamasheva Z.B., Abdikadyrova A.A., Batyrbekova M.K.
79-84
85-90
Economics
91-94
95-98
99-102
Gedgafova I.Y., Blieva L.V., Borukaev A.Z., Efendieva G.A.
103-107
108-111
112-116
117-122
123-128
129-133
134-137
138-142
143-147
148-153
154-160
161-165
166-170
171-175
176-179
180-183
184-188
189-193
194-198
199-202
203-206
Shovkhalov S.A., Petrova A.T.
207-210