Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 8) in 2013

Engineering
Batalin B.S., Yujakov K.N.
1663-1666
1667-1671
1672-1675
1676-1688
1689-1693
1694-1698
1699-1703
1704-1707
1708-1712
1713-1717
Shapovalov N.A., Zagorodnyuk L.K., Tikunova I.V., Schekina A.Y., Shiryaev O.I., Krayny A.A., Popov D.Y., Gorodov А.I.
1718-1723
Architecture
1724-1729
Biological sciences
1730-1733
1734-1738
1739-1744
1745-1748
1749-1752
Koriagina Y.V., Roguleva L.G., Zamchy T.P., Zaitsev K.S.
1753-1757
Malinin M.L., Kuznetsova A.E., Shibaeva M.A., Karablin P.M., Tikhomirova E.I., Laskavy V.N.
1758-1761
Okolelova А.А., Nguyen Van Thinh, Nguyen Van Thinh, Аnichkin А.Е., Аnichkin А.Е.
1762-1765
1766-1769
1770-1777
Geographical Sciences
1778-1782
Pharmaceutical Sciences
1783-1785
Economics
1786-1790
1791-1795
Teaching Science
1796-1800
1801-1805
1806-1809
1810-1813
1814-1817
1818-1824
Psychological Science
1825-1829
1830-1837
Arts
1838-1841
History of Science
1842-1846
1847-1851
Cultural
1852-1856
Sociological Science
1857-1860
Philology
1861-1865
Philosophy of Science
Bilalov M.I., Magomedov K.M.
1866-1870