Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 7) in 2014

Engineering
1411-1416
Gurova E.G., Gurov M.G., Makarov S.V., Barinova E.A., Bibaev V.I.
1417-1421
1422-1424
1425-1429
Dymov I.S., Gurova E.G., Kotin D.A., Makarov S.V.
1430-1435
1436-1440
Ivanov V.V., Myatezh S.V., Schurov N.I., Sergeev A.A.
1441-1445
1446-1451
Kuptsov A.I., Akberov R.R., Islamkhuzin D.Y., Gimranov F.M.
1452-1460
1461-1465
1466-1470
1471-1476
1477-1482
Physics and mathematics
1483-1488
1489-1494
1495-1499
1500-1504
1505-1511
1512-1516
1517-1520
Chemical sciences
Kairbekov Z.K., Dzheldybaeva I.M., Yakupova E.N., Esenalieva M.Z.
1521-1526
Biological sciences
1527-1531
1532-1537
Bekenova U.S., Zhakeeva M.B., Zhumadilova Z.S., Shorabaev E.Z., Sadanov A.K.
1538-1541
Maslennikova O.V., Erofeeva V.V., Pukhlyanko V.P.
1542-1544
Pezheva M.K., Kazancheva L.A., Zhantegolov D.V., Kazanchev S.C.
1545-1548
Geographical Sciences
1549-1553
Pharmaceutical Sciences
Mitrofanova I.Y., Sysuev B.B., Sysuev B.B., Ozerov A.A., Ozerov A.A., Samoshina E.A., Akhmedov N.M.
1554-1557
Economics
Balyakin А.А., Маlyshev A.S., Маmonov M.V., Маmonov M.V., Таranenko S.B.
1558-1562
1563-1567
Danilova N.N., Zdanovich M.Y., Vasileva N.O.
1568-1574
Ziyadin S.T., Ibraeva A.K., Ziyadina S.T., Dauletkhanova Z.D., Ziyadina Z.T.
1575-1578
1579-1584
1585-1589
1590-1595
1596-1601
Teaching Science
1602-1607
1608-1613
1614-1617
Political science
1618-1624