Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 3) in 2015

Technical science
449-453
454-457
458-461
462-465
466-468
469-475
476-480
481-485
486-490
Kiryukhina S.V., Kiryukhina S.V., Рodsevatkin V.G., Рodsevatkin V.G., Zheleznikova O.E., Kiryukhin F.M.
491-495
496-500
501-505
506-508
509-513
514-517
518-522
523-526
527-531
532-537
538-542
Economics
Baranskaya M.F., Burakova I.S., Popova T.V., Kapylova T.S., Serdyukova О.I.
543-548
549-552
553-556
557-561
562-566
567-571
572-575
576-581
582-585
586-590
Perekrestova L.V., Korobeynikova O.M., Korobeynikov D.A.
591-595
596-599
600-604
605-610
611-615
616-619
620-623
Khamatkhanova M.A., Khamatkhanova M.A., Vorobev E.M., Vorobev E.M.
624-628
Shemyatikhina L.Y., Shemyatikhina L.Y.
629-632
633-635