Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №5 in 2009

Medical sciences
7-13
14-18
19-21
22-24
N.V. Kazachkova, V.A. Kislyakov
25-27
28-31
32-35
36-40
P.G. Malkov, N.V. Danilova, L.V. Moskvina
41-46
47-52
L.A. Nikulin, N.V. Boyko, A.V. Pomortsev, M.G. Kulagina
53-64
N.A. Ognerubov, A.Yu. Panova
65-69
70-76
77-81
82-93
94-95
96-98
99-101
102-112
113-117
118-121
N.P. Chesnokova, V.V. Morrison, Ye.V. Ponucalina, G.A. Afanasyeva, M.N. Bizenkova, V.Yu. Barsukov, O.L. Morozova, N.V. Polutova, T.N. Zhevak
122-130
131-135
P.A. Chumachenko
136-141