Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 in 2011

Medical sciences
11-16
Pozdnyakova N.M., Proshchayeu K.I., Ilnitski A.N., Pavlova T.V., Bashuk V.V.
17-22
23-26
27-30
31-36
37-43
44-50
51-54
55-59
60-67
68-72
73-77
78-82
83-89
90-97
Maiborodin I.V., Kolesnikov I.S., Kozody D.M., Vybornov M.S., Shevela A.I., Shevela A.A., Sheplev B.V., Drovosekov M.N., Kolmakova I.A., Toder M.S.
98-105
106-111
Maslyakov V.V., Kirichuk V.F., Kusmartseva I.J., Jafarova I.H., Barsukov V.G.
112-115
116-120
Movchan K.N., Khizha V.V., Chernov K.E., Artyshin B.S., Alekseev P.S., Bokaev D.Y., Tarasov A.D.
121-130
131-135
136-141
142-146
147-151
152-156
Fedorov B.A., Kolesnikova L.I., Suturina L.V., Sholokhov L.F., Grebenkina L.A., Didenko E.L.
157-160
Biological sciences
161-164
165-168
169-172
Shubina O.S., Smertina N.A., Melnikova N.A.
173-177