Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 (part 4) in 2013

Engineering
717-722
723-728
729-733
734-741
742-746
Physics and mathematics
747-751
752-756
Biological sciences
757-761
762-765
766-769
770-775
776-780
781-784
Meysurova A.F., Khizhnyak S.D., Notov A.A., Pakhomov P.M.
785-792
Shaikhutdinova (Ilyasova) V.N., Sitdikov F.G., Bilalova G.A., Khaliullina L.I.
793-796
797-801
Geographical Sciences
802-806
807-811
Pharmaceutical Sciences
Korchagina D.V., Kurkina A.V., Dubishev A.V., Kochneva O.N., Gusev D.O.
812-815
Economics
816-819
820-824
825-830
831-836
837-840
841-845
Teaching Science
846-849
850-854
855-859
860-864
865-869
870-874
Psychological Science
875-878
879-885
886-889
890-895
Yakovlev B.P., Kovalenko L.A., Vyazovkin S.B.
896-898
Sociological Science
899-903
Philology
904-908
909-913
Philosophy of Science
914-915
Jurisprudence
916-920