Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 4) in 2014

Engineering
Vygonskiy Y.G., Kuzovnikov A.V., Golovkov V.V., Somov V.G.
719-723
724-727
Physics and mathematics
728-733
734-740
741-746
747-751
Chemical sciences
752-756
Fokina А.I., Lyalina Е.I., Ashikhmina T.Y., Zhavoronkov V.I., Petrash V.V., Danilov D.N.
757-762
Biological sciences
763-766
Klimenko E.V., Vychuzhanina A.Y., Miryugina Т.А., Khazieva E.V., Sheshukova L.A.
767-771
772-775
776-780
781-783
Geological and mineralogical sciences
784-788
Agricultural Science
789-793
Pharmaceutical Sciences
794-798
Economics
799-803
Zaytseva I.V., Zaytseva I.V., Vorokhobina YV., Popova M.V., Popova M.V.
804-808
Kupriyanov S.V., Stryabkova E.A., Zarkovich A.V.
809-812
813-817
Mkhitaryan S.V., Danchenok L.А.
818-822
823-827
Oborin M.S., Plotnikov A.V., Frolova N.V., Vladimirskiy E.V., Kayachev A.P.
828-833
834-837
Teaching Science
838-842
843-848
849-853
854-858
Kudarinova A.S., Теbenova K.S., Аkhmetova N.S., Тugandekova K.М., Ashimkhanova G.S., Мuseeva G.N.
859-862
863-867
868-872
873-876
877-881
Psychological Science
882-885
886-891
History of Science
892-895
Sociological Science
896-901
Philology
902-906
Philosophy of Science
907-911
Jurisprudence
Brylev V.I., Brylev V.I., Khrenkov E.V., Khrenkov E.V.
912-915
916-920