Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 in 2009

Medical sciences
7-11
12-21
22-25
26-28
29-31
32-36
37-41
42-45
S.N. Kasatkin, G.M. Kudritskaya, N.L. Makhmudova, S.G. Kasatkina
46-48
A.A. Kotlyarov , S.M. Chibisov , L.M. Mosina , T.N. Karyakina , S.I. Kulikov
49-56
57-61
62-65
66-69
70-74
75-79
80-88
89-93
A.E. Sukharev, N.A. Beda, T.N. Yermolaeva
94-96
97-103
104-106
I.N. Trufanov, T.V. Gorskaya, A.G. Tsybulkin
107-112
I.Ya. Cherepakhina, V.V. Balakhnova, O.S. Burlakova, B.P. Golubev, E.A. Moskvitina, V.I. Prometnoy, O.I. Pomukhina, S.Z. Valiyeva, S.S. Khvatseva, O.P. Fetsailova, Yu.V. Sizova, V.A. Trubnikova
113-117