Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 2) in 2013

Medical sciences
259-267
Artyukhov S.V., Kubachev K.G., Ukhanov A.P., Movchan K.N., Tarasov A.D., Bogolubov M.V., Kipriyanov V.S., Mamicheva O.Y.
268-276
277-280
281-285
286-290
291-295
296-300
301-304
305-309
310-314
315-318
Kit O.I., Franciync E.M., Bandovkina V.A., Shatova Y.S., Komarova E.F., Vereskunova M.I., Kuchkina L.P.
319-323
324-327
328-333
Lebedev V.V., Moysova D.L., Podsadnyaya A.A., Svistunov N.V.
334-338
Maslyakov V.V., Dadayev A.Y., Kerimov A.Z., Hasikhanov S.S., Gromov M.S., Polkovov S.V.
339-343
Miroshnichenko A.G., Minnullin I.P., Alimov R.R., Barsukova I.M., Kolochkov D.V.
344-349
Mikheeva N.M., Vykhodceva G.I., Zverev Y.F., Lobanov Y.F.
350-352
Nurmeev I.N., Mirolyubov L.M., Mirolyubov A.L., Ibragimov S.V., Nurmeev N.N.
353-355
Nurmeeva A.R., Mirolyubov A.L., Nurmeev I.N., Mirolyubov L.M., Nurmeev N.N.
356-359
360-363
364-369
Oskolskiy G.I., Jurkevich А.V., Scheglov А.V., Scheglov А.V., Mashina N.M., Chubenko O.S.
370-374
375-378
Reznikova I.S., Alborov A.H., Kurchikov A.G., Artyushin B.S., Sidorenko V.A.
379-384
385-389
390-393
394-398
399-402
403-406
Suleymanova G.P., Ramkhelawon M.B.
407-411
412-415
416-418
419-422
Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Pozdnyakova V.V., Pogorelova Y.A., Cheryarina N.D., Rozenko L.Y., Khokhlova O.V.
423-427
428-431
Chebotaeva G.N., Khlybova S.V., Petrov S.B., Grigorovich M.S.
432-435
Scientific Review
Mukhametzhanov A.M., Smagulov N.K., Zhautikova S.B., Umer F.U., Zhienbaeva K.M.
436-439
440-444
Chaplygina E.V., Gubar A.S., Klimova S.I., Litvinova L.V.
445-450
Shchulkin A.V., Kolesnikov A.V., Kolesnikov A.V., Nikolaev M.N., Barenina O.I.
451-455
456-464