Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 15) in 2013

Engineering
3285-3288
3289-3293
3294-3298
3299-3304
3305-3309
3310-3315
3316-3320
3321-3327
3328-3331
3332-3337
3338-3341
Limonov N.F., Glushankova I.S., Farberova E.A., Zorina E.I.
3342-3346
3347-3351
3352-3357
3358-3362
3363-3367
Panyushkina O.V., Koroleva L.A., Podshivalova A.V., Shevchuk K.O.
3368-3372
3373-3377
3378-3383
Prosekov A.Y., Ulrikh E.V., Babich O.O., Sukhikh S.A.
3384-3388
3389-3393
3394-3399
3400-3403
Tarasenko A.A., Chepur P.V., Chirkov S.V., Tarasenko D.А.
3404-3408
3409-3413
3414-3418
3419-3422
Fedorovich N.N., Fedorovich A.N., Nagernyak M.G., Sukhacheva A.I.
3423-3427
3428-3434
3435-3440
3441-3445
Shegelman I.R., Sukhanov Y.V., Vasilev A.S., Klyuev G.V., Lukashevich V.M.
3446-3450
3451-3455
Physics and mathematics
3456-3461
3462-3465
3466-3471
Pharmaceutical Sciences
3472-3476
3477-3480
Philology
3481-3485
3486-3490
3491-3496