Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 7) in 2014

Engineering
1389-1393
1394-1399
1400-1410
Parfenova L.N., Trufanova M.V., Selyanina S.B., Selyanina S.B., Bogolitsyn K.G., Bogolitsyn K.G., Orlov A.S., Strigutskiy V.P.
1411-1417
1418-1422
Chemical sciences
Anikina L.V., Pukhov S.A., Dubrovskaya E.S., Afanaseva S.V., Klochkov S.G.
1423-1427
Biological sciences
1428-1432
1433-1436
Martusevich A.K., Martusevich A.K., Zhdanova O.B., Khaydarova A.A., Berezhko V.K., Napisanova L.A.
1437-1441
Tiras K.P., Petrova O.N., Myakisheva S.N., Aslanidi K.B.
1442-1451
Geographical Sciences
1452-1462
1463-1467
1468-1471
Pharmaceutical Sciences
1472-1476
Kukharenko A.E., Gavrilova N.A., Gravel I.V., Cherepushkin S.А., Orlova N.V., Lovtsova L.V.
1477-1481
Economics
1482-1487
1488-1491
1492-1497
1498-1502
1503-1506
1507-1511
Chapaev N.М., Gadzhiyаsulov М.М.
1512-1516
Teaching Science
1517-1521
1522-1526
1527-1530
1531-1535
1536-1538
1539-1544
1545-1549
Starkova N.A., Starkov A.N., Chernova E.V.
1550-1554
1555-1563
Psychological Science
1564-1570
1571-1575
Posypanova O.S., Vorobeva O.S.
1576-1581
Political science
1582-1585
Philology
1586-1591
Philosophy of Science
1592-1596
Jurisprudence
1597-1601