Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,540

INDUSTRIAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS AND THE PROBLEM OF TAXATION

Dzagoeva M.R. 1, 2 Tokaeva S.K. 1, 2 Tuskaev T.R. 3
1 Financial University under the Government of the Russian Federation
2 FGBOU VPO «North-Ossetian state University named after K.L. Khetagurov»
3 FGBOU VPO «State Gorsky Agricultural University»
Updating of industrial policy, undertaken in 2014 in the Russian Federation, should contribute to the modernization of production systems as a prerequisite for improving their efficiency and competitiveness. Currently, the activities of most companies in Russia are largely focused exclusively on the implementation of private investment projects, which provides investment, but not always accompanied by the upgrading of production systems, creating a stable base for sustainable development at the strategic period. Production system essentially plays the role of the inverter is introduced at the entrance of the enterprise production factors (resources) into outputs (goods or services), we get the output from it. In a production system laid the primary sources of competitive advantage in the form of resource efficiency, technological change, processes, knowledge and projects. The importance and aspects of production systems requires their introduction in the subject of industrial policy at the Federal and regional level. In this regard, the article proposes to link a number of tax benefits and preferences for residents of special economic zones engaged in improving their production systems, for the purposes of global competitiveness. This approach will strengthen the partnership between the state and the private sector in the implementation of industrial policy, to create stability and strategic direction of the development processes of production systems of industrial enterprises.
industrial policy
production systems
industrial enterprises
management
taxes
efficiency
competitiveness
1. Federal’nyj zakon «O promyshlennoj politike v Rossijskoj Federatsii». Proekt. Edinyj portal raskrytiya informatsii o podgotovke federal’nymi organami ispolnitel’noj vlasti proektov normativnykh pravovykh aktov i rezul’tatakh ikh obshhestvennogo obsuzhdeniya. [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://regulation.gov.ru.
2. Mizyun V.K. Upravlenie proizvodstvennymi sistemami i protsessami. [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:: http://www.cfin.ru/management/manufact/manufacturing_sys-04.shtml.
3. Proizvodstvennyj menedzhment: Uchebnik dlya vuzov/ S.D. Il’enkova, А.V. Bandurin, G.YA. Gorbovtsov i dr.; Pod red. S.D. Il’enkovoj. M.: YUNITI-DАNА, 2000. 583 р.
4. Proizvodstvo i proizvodstvennye sistemy. [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://mgudt.com/articles/632.html.
5. Nazad k istokam! EHvolyutsiya Proizvodstvennoj sistemy za 500 let // Аl’manakh «Upravlenie proizvodstvom», 2013. no. 1. рр. 41–45.
6. Dzagoeva M.R., KHekilaev S.T. Integratsiya kak faktor restrukturizatsii i povysheniya konkurentosposobnosti natsional’noj ehkonomiki // Ustojchivoe razvitie gornykh territorij. 2012. no. 1–2. pp. 66–68.
7. Dao Toyota: 14 printsipov menedzhmenta vedushhej kompanii mira / Dzheffri Lajker; Per. s angl. M.: Аl’pina Biznes Buks, 2005. 402 p.
8. Ono T. Proizvodstvennaya sistema Tojoty. Ukhodya ot massovogo proizvodstva / Per. s angl. M.: Institut kompleksnykh strategicheskikh issledovanij, 2005. 192 р.
9. Opredeleny pobediteli rejtinga «Proizvodstvennye sistemy-2013». [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.up-pro.ru/specprojects/rating-systems-2012/rezultaty-2013.html.
10. Proizvodstvennye sistemy Rossii: Аnaliticheskoe issledovanie. M.: Upravlenie proizvodstvom. TSentr issledovanij i analitiki, 2012. 151 р.
11. Grigoryan А.L. Na puti k «novoj ehkonomike»: kontseptsii innovatsionnogo razvitiya Rossii // Gosudarstvo i obshhestvo, 2005. рр. 82–85.
12. Dzhejms KHarrington. Sovershenstvo upravleniya protsessami / Per. s angl. А.L. Raskina; Pod nauch. red. V.V. Bragina. M.: RIА «Standarty i kachestvo», 2007. 192 р.
13. Dzagoeva M.R., TSkhovrebov А.R., Komaeva L.EH. Mekhanizm kompleksnoj otsenki i upravleniya riskami predpriyatij promyshlennosti. Moskva, 2014. Ser. Nauchnaya mysl’.
14. Dzagoeva M.R. Vliyanie nalogovoj politiki regiona na investitsionnuyu aktivnost’ predpriyatiya // Upravlenie ehkonomicheskimi sistemami: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2012. no. 37 (37). рр. 17.
15. Аguzarova F.S, Tokaev N.KH. Finansovye resheniya i ehffektivnost’ ispol’zovaniya fin finansovykh resursov na predpriyatii. Vladikavkaz//Izdatel’stvo «Olimp», 2008.
16. Dzagoeva M.R., Аguzarova F.S. O vzaimosvyazi nalogovoj politiki i investitsionnoj aktivnosti subektov ehkonomicheskikh otnoshenij: sovremennyj vzglyad na problemu // Izvestiya KBNTS RАN. 2010. no. 1. рр. 32–38.
17. Toguzova I.Z., Kallagov B.R. Аktual’nye podkhody k formirovaniyu indikatorov ustojchivogo razvitiya regiona (na primere SKFO) Fundamental’nye issledovaniya. 2014. no. 6–7. рр. 1488–1491
18. Tuskaeva M.R. Sovershenstvovanie upravleniya modernizatsiej predpriyatij promyshlennosti Respubliki Severnaya Osetiya – Аlaniya Rossijskij ehkonomicheskij internet-zhurnal. 2006. no. 3. рр. 115.

Правительство России подготовило и внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект «О промышленной политике», значение которого трудно переоценить с позиций стратегического развития государства.

Согласно законопроекту под промышленной политикой понимается «комплекс правовых, экономических, организационных, образовательных, информационных, социально-инфраструктурных и иных мер государственного воздействия на промышленную деятельность, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной продукции, сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения безопасности Российской Федерации» [1]. Цели промышленной политики связаны со стабильным и инновационным развитием промышленности, достижением и поддержанием высокой конкурентоспособности национальной экономики, решением на этой основе задач социального развития государства и обеспечения национальной безопасности.

Важнейшими инструментами реализации промышленной политики становятся специальный инвестиционный контракт, инвестиционный проект, отраслевые фонды развития промышленности, меры стимулирования промышленной деятельности, в том числе налоговые.

Специальный инвестиционный контракт представляет собой соглашение по реализации инвестиционного проекта, которое заключается между Россией и инвестором, предусматривающее установление для инвестора изъятий стимулирующего характера при условии принятия им обязательств, направленных на развитие производства промышленной продукции.

Под инвестиционным проектом в общем смысле понимается комплекс действий, направленных на достижение целей функционирования и развития предприятия за счет вложения инвестиций (кредитов, финансов). Инвестиционный проект разрабатывается на базе применения проектного анализа, который представляет собой исследование эффективности, устойчивости и жизнеспособности проекта. Анализ эффективности инвестиционного проекта позволяет выявить соотношение выгод (дохода, прибыли) и затрат по проекту.

Основная цель деятельности отраслевого фонда направлена на выдачу займов промышленным предприятиям на льготных условиях, способных конкурировать с условиями их выдачи на территориях других стран, но изначально не выгодных коммерческим банкам и институтам развития.

В законопроекте предусмотрены разнообразные меры стимулирования промышленной деятельности: финансовые, информационные и консультационные формы поддержки. Установлен порядок получения финансовой поддержки в виде освобождения от уплаты налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на срок до 10 лет.

Осуществление промышленной политики создает принципиально новые возможности развития предприятий промышленности. В этой связи представляется целесообразным, чтобы инструментарий промышленной политики в реальной практике применялся комплексно, обеспечивая не только освоение и производство новой продукции, но и способствуя одновременно модернизации производственных систем предприятий, значимость которых все еще не до конца осознана в России. В экономической литературе производственная система рассматривается в роли преобразователя, выполняющего технологические операции, «совокупность которых представляет собой бизнес-процесс как некоторую часть осуществляемой организацией деятельности, преобразующую вводимые на входе в производственную систему факторы производства (ресурсы) в конечные продукты (товары или услуги), получаемые на выходе из нее» [2].

Производственная система отражает логику движения ресурсов по логической цепочке «?затраты – превращение – выпуск”, подчиняющейся критериям планирования, анализа и контроля, что обеспечивает согласованное управление производством» [3, с. 19] с целью создания продукции отвечающей современным требованиям конкуренции. Ее следует рассматривать как сложную многофункциональную структуру «особенный класс систем, которые включают работников, орудия и предметы труда и другие элементы, необходимые для функционирования системы, в процессе которой создается продукция или услуги» [4, с. 1].

Эволюция человеческого общества и экономики неизбежно приводила к соответствующим изменениям в видах производственных систем [5, с. 41]. Объективные условия развития конкурентной экономики делают еще более необходимым укрепление связи научно-технических достижений и методов управления с производством, создание таких организационных форм, которые позволяют обеспечить быстрое прохождение научно обоснованных идей от их зарождения до широкого применения в практике деятельности предприятий [6, с. 88]. Так, классической и в то же время одной из самых прогрессивных считается производственная система японской автомобильной корпорации «Тойота» (Toyota Production System – TPS), основанная на принципах управления по целевым издержкам, достигшая выдающихся результатов в снижении себестоимости производства автомобилей. Особенностями управления развитием производственной системы корпорации «Тойота» являются следующие характеристики. Во-первых, ориентация на глобальное размещение своих производств. В настоящее время компания производит почти 50 % продукции на 46 предприятиях, расположенных на различных континентах, при этом удельный вес зарубежного производства за последние 10 лет удвоился. Во-вторых, использование возможностей интеграции: базовые принципы TPS охватывают все предприятия корпорации. На всех зарубежных предприятиях на работу привлекается местное население (при этом ключевые позиции занимают японские менеджеры). В-третьих, особое внимание уделяется социальным аспектам работы, особенно развитию человеческого капитала. Например, в корпорации действует система постоянного обучения работников. Основные принципы организации TPS выходят за пределы чисто производственной системы, что видно из свода их в четыре следующих группы: «философия долгосрочной перспективы (миссия, долгосрочные планы); правильный процесс дает правильные результаты (позволяет обеспечить наивысшее качество при минимальный затратах); увеличение ценности организации путем развития сотрудников и партнеров (комплекс инструментов, обеспечивающих постоянное совершенствование и развитие людей); постоянное решение фундаментальных проблем стимулирует непрерывное обучение организации (самое ценное в организации – постоянное обучение)» [7].

Стратегия TPS направлена на повышение эффективности производства путем каждодневного выявления потерь, в том числе неочевидных и скрытых, с использованием принципов канбан «точно вовремя» и автономизации (автоматизации с участием человека) [8]. Совокупность множества относительно небольших улучшений в части повышения бережливости и снижения потерь, обеспечение роста производительности могут привести к заметному росту прибыли и конкурентоспособности. Кроме того, подобные небольшие, но постоянные улучшения в деятельности предприятия подают положительные сигналы потребителям о неуклонном учете их интересов, что повышает имидж корпорации и ее деловую репутацию. При формировании TPS посчитали, что потери появляются в случае, когда предприятие производит один вид продукта в значительных объемах, поэтому более эффективным будет ориентация производства на один продукт за один раз. В первом случае создается производственная система по методу Г. Форда, во втором – создается более совершенная модель – TPS.

Современная хозяйственная система развитых стран мира опирается не только на мощные производственные системы транснациональных корпораций и крупных компаний, но и на науку, общественные формы организации экономики и т.д. При этом для поддержания высокой конкурентоспособности хозяйствующих субъектов используются меры государственной поддержки, специальные программы в решающих областях глобальных научно-технологических прорывов, обеспечивающих перспективы мирового лидерства. Подобные направления развития являются неотъемлемыми составляющими новой экономики, которая включает в себя экономику знаний, новые информационные технологии, бизнес-процессы, обеспечивающие лидерство, эффективность и конкурентоспособность. Новую экономику можно рассматривать как «прямое последствие пятого технологического уклада, основами которого являются электроника, компьютерные, космические и биотехнологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации» [11, с. 82].

В России за последние годы стали уделять больше внимания развитию производственных систем предприятий. Так, в 2012–2013 гг. среди промышленных предприятий на основе конкурса проведено определение рейтинга «Производственные системы» по ряду номинаций. Компании – участники рейтинга являются флагманами отечественной промышленности, имея общий оборот деятельности 233,2 млрд руб. и численность персонала 72,8 тыс. человек. Вместе с тем из общего числа предприятий в РФ – около 5 млн число представивших сведения о своих производственных системах и принявших участие в рейтинге составило в 2012 г. – всего 19 ед., в 2013 г. – 23 ед., или ничтожно малую долю, свидетельствуя тем самым о наличии серьезных проблем [9]. Процесс разработки и внедрения производственных систем присущ в основном крупным отечественным структурам [10].

Между тем деятельность большинства предприятий России в настоящее время во многом ориентирована исключительно на реализацию отдельных инвестиционных проектов (что обеспечивает приток инвестиций), но не всегда сопровождается обновлением производственных систем, что требует значительных усилий и знаний, создавая при этом устойчивую базу для развития на стратегический период. Опрос специалистов, проведенный автором статьи, показал, что совершенствование производственных систем на предприятиях осуществляется в своем большинстве нерегулярно и неравномерно. Почти на 37 % предприятий не осуществляется деятельность, направленная на совершенствование производственных систем. Около 51 % предприятий применяют отдельные методы и инструменты для совершенствования производственных систем. Лишь 12 % предприятий осуществляют совершенствование производственных систем регулярно, используя для этого соответствующие планы и проекты. Из общего количества предприятий, которые совершенствуют в той или иной степени свои производственные системы (63 %), показали, что применяют свои методы – 8 %, используют заимствованные методы и инструменты – 92 % респондентов. В своем арсенале методов и инструментов совершенствования производственных систем, предприятия используют такие типовые, как организацию; планирование; координацию; мотивацию; контроль; стандарты ИСО и др. Практически не используются такие меры развития производственных систем, как TQM – всеобщий контроль качества; 5S – визуализация рабочего места; Kanban – снижение межоперационных запасов; VSM – диагностика производственного процесса; LEAN-менеджмент; TPM – всеобщее обслуживание оборудования; Джидока – автономизация; SMED – технологии быстрой переналадки; JIT – точно в срок; система кайдзен; SCM – управление цепочками затрат; Гемба – место создания продукции и др.

В современных условиях предприятию уже недостаточно выполнять свои обязанности в рамках инвестиционного проекта, даже производя современную инновационную продукцию высокого качества и с требуемым уровнем производительности. Проект – важный инструмент повышения конкурентоспособности, однако он требует передовой производственной системы, позволяющей реализовывать непрерывную совокупность проектов, поддерживая необходимое превосходство предприятия на рынке. Именно в производственной системе заложены первоисточники преимущества над конкурентами в виде эффективности использования ресурсов, изменений, процессов, знаний и проектов, которые Дж. Харрингтон считает «столпами организационного совершенства» [12, с. 24]. Действительно, при совершенствовании производственных систем находят свое воплощение: управление ресурсами, так как от этого зависит эффективность их функционирования; управление изменениями, обязательное в условиях высокодинамичной внешней среды; бизнес-процессы, позволяющие производить необходимую продукцию с количественной оценкой результатов по каждому этапу; знания и технологии, выступающие наиболее значимым фактором обеспечения конкурентоспособности. Задачи развития производственных систем формируют область интересов не только государства, но и частного сектора экономики.

Значимость и многоаспектность производственных систем требует их введения в качестве предмета промышленной политики на федеральном и региональном уровнях [13]. Уникальность современного этапа экономического развития связана с тем, что после принятия закона о промышленной политике на местах начнется процесс разработки и осуществления конкретных решений, что позволяет заложить комплексные основы развития производственных систем.

В этой связи представляется целесообразным увязать в единое целое ряд налоговых льгот и преференций для резидентов особых экономических зон, осуществляющих совершенствование своих производственных систем с выходом на мировой уровень конкурентоспособности [14]. При этом могут быть использованы специальные ставки налогов (коэффициенты), которые дифференцируются по времени их применения, объекта налогообложения и других особенностей. В частности, для резидентов законом субъекта РФ может быть установлена пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, если создаются новые продукты и осуществляются услуги, имеющие импортозамещающую направленность. Резидентам может быть разрешено применять к основной норме амортизации специальный коэффициент в отношении собственных амортизируемых основных средств, пониженные тарифы страховых взносов в социальные фонды [15, 16, 17, 18]. Они могут быть освобождены от налогообложения имущества, созданного (приобретенного) и используемого для ведения высокотехнологичной деятельности, от налогообложения земельных участков, от уплаты транспортного налога.

Такой подход позволит усилить партнерство государства и частного сектора в реализации промышленной политики, создать устойчивость и стратегическую направленность процессов развития производственных систем промышленных предприятий.

Рецензенты:

Попова А.Х., д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ;

Агузарова Л.А., д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги и налогообложение», ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ.

Работа поступила в редакцию 01.10.2014.