Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №8 (part 2) in 2014

Engineering
Burgonutdinov A.M., Yushkov B.S., Burmistrova O.N.
285-289
290-295
Kruglov V.N., Papulovskaya N.V., Chiryshev A.V.
296-304
305-310
Manakova I.P., Prokhorov V.V.
311-316
Palkin Е.V., Ushanov S.V., Rosanova T.S., Grishin K.M.
317-321
Plaksin A.M., Gritsenko A.V., Bisenov S.E., Glemba K.V., Lukomskiy K.I.
322-326
327-330
Rakhimov M.A., Rakhimova G.M., Imanov E.M.
331-334
335-339
340-344
Physics and mathematics
345-349
350-353
Kartashov V.M., Aldiyarov N.U., Talpakova K.A., Baymukhanova A.E., Kydyrbaeva N.K.
354-359
Chemical sciences
360-364
Economics
365-371
372-375
376-380
Klochko I.L., Metlyaeva T.V.
381-385
386-389
390-394
395-399
400-403
404-409
410-413
414-421
422-425
Teaching Science
426-432
433-437
438-443
444-448
449-453
454-458
459-463
464-468
469-474
475-477
478-482
483-487
488-491
492-495
Psychological Science
496-498
Cultural
499-502
Philology
503-508
Ulyanova U.A., Petrochenko L.A.
509-514
Jurisprudence
515-519
520-524
525-529