Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 2) in 2012

Medical sciences
223-227
Baulina O.A.,, Baulin A.V., Vihrev D.V., Fedorova M.G., Baulin V.A., Venediktov A.A., Baulina N.V.
228-231
232-235
236-243
244-246
247-249
Klimashevich A.V., Nikolski V.I., Bogonina O.V., Antonov V.V.
250-253
254-257
258-261
262-265
266-270
Novochadov V.V., Gaifullin N.M., Frolov D.M.
271-275
276-280
281-284
285-289
290-295
296-299
Ramkkhelavon M.B., Grekhov R.A., Aleksandrov A.V., Kharchenko S.A., Suleymanova G.P., Cherkesova E.G., Bondarenko E.A., Tarasova E.V., Zborovskaya I.A.
300-304
Rubtsov V.S., Chalyk Y.V., Maslyakova G.N., Napsheva A.M.
305-309
310-314
315-317
318-323
324-328
Starodubtseva O.S., Khismatullina I.G., Oranskaya I.I.
329-332
Strelkovich N.N., Hapilina E.A., Reis T.M., Medvedeva N.N., Kotikov A.R.
333-336
Trifonova E.A., Gabidulina T.V., Agarkova T.A., Serebrova V.N., Butko Y.K., Vorozhisheva A.Y., Yuriev S.Y., Devyatiarova L.A., Minaycheva L.I., Stepanov V.A.
337-344
345-348
349-352
Tsvetovskajay G.A., Chikova E.D., Kokh N.V., Lifshits G.I., Morozov V.V., Novikova Y.V.
353-355
356-358
359-362
Shestopalov A.V., Trofimenko O.V., Shestopalova M.A.
363-366
367-370
371-375
Biological sciences
Bozhko O.Y., Shuvaeva G.P., Korneeva O.S., Mikhaylova N.A.
376-379
380-385
Pavlov A.N., Semyachkina-Glushkovskaya O.V., Pavlova O.N., Bibikova O.A., Sindeev S.S.
386-388
Semyachkina-Glushkovskaya O.V., Anishchenko T.G., Bibikova O.A., Sindeev S.A., Semyachkin-Glushkovskij I.A., Zinchenko E.M., Kassim M.A., Ali-Fatle F., Flihassani L.S.
389-392
Pharmaceutical Sciences
Dvornikova L.G., Turetskova V.F., Mazko O.N., Zolovkina A.G., Smirnov I.V., Voloboi N.L., Shcherbakov Y.N.
393-396
397-399
400-404
405-408
Medical sciences
Ergashev O.N., Ergashev O.N., Vinogradov Y.M., Vinogradov Y.M., Zinoviev E.V., Zinoviev E.V.
409-413