Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №2 (part 26) in 2015

Engineering
5781-5786
Shevchenko Т.V., Novikova Y.А., Sannikov Y.N., Berdova K.А.
5787-5790
Biological sciences
5791-5797
5798-5802
5803-5807
5808-5814
Narozhnykh K.N., Konovalova T.V., Miller I.S., Strizhkova M.V., Zayko O.A., Nazarenko A.V.
5815-5819
5820-5826
5827-5831
Pogorelova T.N., Linde V.A., Gunko V.O., Krukier I.I., Selyutina S.N.
5832-5836
5837-5839
5840-5844
5845-5849
Pharmaceutical Sciences
5850-5854
Economics
5855-5859
Dzagoeva M.R., Dzagoeva M.R., Kaytmazov V.A., ikoev S.K.
5860-5863
5864-5868
Kiseleva N.N., Orlyanskaya A.A., Drobyshev A.S.
5869-5873
5874-5878
5879-5883
Teaching Science
5884-5890
5891-5897
5898-5901
5902-5905
5906-5910
5911-5915
5916-5924
5925-5929
5930-5934
Psychological Science
5935-5938
5939-5944
History of Science
5945-5949
Philology
5950-5953
5954-5957
Zhatkin D.N., Kruglova T.S.
5958-5962
5963-5967
5968-5971
5972-5976
5977-5980
Philosophy of Science
5981-5985