Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 3) in 2014

Engineering
472-475
476-482
483-486
487-491
492-494
495-499
Panov Y.T., Tarasov A.V., Ilyin M.I., Fedotov Y.A., Kulikov I.M., Lepeshin S.A., Ermolaeva E.V.
500-504
505-508
509-513
514-519
Biological sciences
Zinovieva A.V., Kuzmina O.V., Nikulina E.G.
520-523
524-528
529-533
534-536
537-541
Geographical Sciences
542-546
Geological and mineralogical sciences
547-551
Agricultural Science
552-557
Economics
558-562
563-566
Kislyakova Y.G., Mokhnachev S.A., Sachkova O.A., Simakova U.F.
567-571
572-577
578-581
582-586
587-591
592-595
Porokhina E.V., Porokhin A.V., Soina-Kutischeva Yu.N., Barylnikov V.V.
596-600
Smolianinova E.N., Dukhanina N.A., Dashidondokova A.C.
601-605
606-611
Teaching Science
612-616
617-620
621-624
625-629
630-634
Philology
Kadachieva H.M., Abdulkadyrova A.B.
635-639
640-643
644-647
648-651
Philosophy of Science
652-656
Ivanova O.M., Bilalova L.M., Matveev S.S.
657-661