Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 1) in 2013

Engineering
13-20
21-24
Kopytov S.M., Kosmynin A.V., Ulyanov A.V., Shchetinin V.S., Khvostikov A.S.
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-58
59-62
63-67
Sheromova I.A., Starkova G.P.
68-72
Physics and mathematics
73-76
77-81
Chemical sciences
Mironycheva T.S., Mikheeva L.A., Brynskih G.T., Enikeeva L.F., Terehina N.V.
82-85
86-89
90-94
Biological sciences
Balandina A.V., Eremchenko O.Z., Odegova T.F., Kuznecov D.B.
95-99
100-104
Eremchenko О.Z, Kusakina M.G., Chudinovа L.A.
105-109
110-113
114-118
Popova O.A., Sakharov A.V., Makeyev A.A., Prosenko A.E., Kandalintseva N.V.
119-124
Ryabinin V.E., Polevschikova E.E., Pushkarev S.A., Popkov P.N., Kurenkov E.L., Stasyuk A.A., Dubasov A.Y., Grobovoi S.I., Muchametzhanova R.I.
125-129
Yusupova L.R., Sulaymanova R.T., Magadeev T.R., Gafurova A.F., Zaripova R.I., Khaziev A.R., Sulaymanova L.I., Kometova V.V., Khayrullin R.M.
130-135
Agricultural Science
136-139
Larushin N.P., Kuvaitsev V.N., Zagudayev S.D., Shukov A.V., Shumayev V.V., Polikanov A.V.
140-144
145-147
Pharmaceutical Sciences
Braslavskiy N.V., Shatalaev I.F.
148-153
154-157
Economics
158-162
163-167
Lugovtsov R.Y., Kuklina E.V.
168-172
173-178
179-183
184-187
188-193
Teaching Science
194-198
199-202
203-205
206-210
History of Science
211-214
Philosophy of Science
215-217
218-222