Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 in 2009

Life sciences
A.S. Byshevsky, A.Y. Rudzevich, P.Y. Shapovalov, E.M. Shapovalova, A.V. Shidin, G.A. Sulkarnayeva, E.V. Bagumyan
4-6
A.Sh. Byshevsky, S.L. Galyan, M.G. Galushko, Ye.S. Zabara, I.V. Zvereva, I.A. Karpova, M.A. Nedorizanyuk, V.A. Polyakova, A.Yu. Rudzevich, P.Ya. Shapovalov, Ye.M. Shapovalova
7-12
13-19
20-32
33-35
36-39
T.V. Pavlova, V.V. Krivetsky, L.A. Pavlova, M.B. Ivanov, D.A. Kolesnikov, Yu.R. Kolobov, I.A. Pavlov
40-45
46-51
Medical Technology
52-57
Life sciences
58-63
Medical Technology
64-69